ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot
bulletรำลึกถึงแม่
bulletวงดนตรีลูกทุ่ง
bulletวงโยธวาทิต
bulletผลงานครูและนักเรียน
bulletสุดยอดผลงาน
bulletเกียรติบัตรครู
bulletเกียรติบัตรนักเรียน
bulletวิธีอยู่เหนือดวงชะตา
bullet‘แปะเจี๊ยะ’ สินบนสถาบันการศึกษา เงินกินเปล่าของเด็กที่กลวงเปล่า
bulletCertificate Accomplishment In English For Thesis Writing
bulletกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล
bulletเงินใต้โต๊ะ ใครให้ ใครรับ
bulletจัดการเด็ดขาดร.ร.รับเด็กฝาก-ใต้โต๊ะ
bulletวรวัจน์” สั่งสอบ หลังพบ 4 เขตส่อเรียกรับเงินสอบบุคลากรจริง
bulletวรวัจน์" เบรกสอบบรรจุ
bulletวรวัจน์’สั่งปราบทุจริตย้าย-สอบครู
bulletกรรม กรรม กรรม


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

 เรื่อง ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

                ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย

                คติความเชื่อทางดนตรีไทยถือว่าวิชาความรู้ทางดนตรีและเครื่องดนตรีเป็นของเทพเจ้า ทุกอย่างย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง จำเป็นต้องให้ความเคารพด้วยการไหว้หรือการกราบก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง เพราะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ ถ้าแม้ผู้ใดละเลยไม่ถือปฏิบัติหรือแสดงกิริยาเป็นการไม่เคารพต่อเครื่องดนตรีหรือคำสอนของครูผู้นั้นก็จะประสบกับปัญหาอุปสรรคตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเกิดจาก แรงครู นั่นเอง ดังนั้นในวงการดนตรีไทยจึงต้องมีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิต ตลอดครูเทวดาอีกหลายองค์ ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระประโคน-ธรรพ พระปัญจสิงขร พระวิษณุกรรม พระฤาษี  พระพิราพ ตลอดจนเทวดาอีกหลายองค์ที่หน้าที่ร้องรำทำเพลงในสรวงสวรรค์

 

ประโยชน์ของการไหว้ครูดนตรีไทย

                1. เป็นการรักษาประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงาม ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน และผู้พบเห็น

                2. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

                3. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ศิลปินด้วยกัน

                4. เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมรดกที่ดีงามทางวัฒนธรรม

                5. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ และความศรัทธาของนักดนตรีไทยที่มีต่อครู

 

 

 ใบงาน                                        

เรื่อง ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

             อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อดนตรีไทยได้ถูกต้อง

คำชี้แจง

            ให้นักเรียนศึกษาความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แล้วสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.   ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่เป็น
      มรดกทางวัฒนธรรม

                  

 

      (พิจารณาจากการสรุปประเด็นสำคัญของนักเรียน)

 

 

 

 

 

 

 

2.   ประโยชน์ของการไหว้ครูดนตรีไทย

                   1.   เป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและผู้พบเห็น

                   2.   เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

                   3.   เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ศิลปินด้วยกัน

                   4.   เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมรดกที่ดีงามทางวัฒนธรรม

                   5.   แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือและความศรัทธาของนักดนตรีที่มีต่อครู

            

 

 

 

 
บทเรียนสาระดนตรี ศ32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วงดนตรีพื้นเมือง
วงดนตรีสากล
หลักการขับร้องเพลงไทย
เทคนิคการขับร้องเพลงไทย
การร้องเพลงนางนาค
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงลาวดวงเดือน
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงลอยกระทง
การขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล
การแสดงความรู้สึก (Expression)
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงบัวขาว
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงสายลมเหนือ
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลง Black Sheep, Black Sheep
การขับร้องประสานเสียง (Choral Singing)
บทเพลงสำหรับการฝึกขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี
การขับร้องประสานเสียงเพลง Blue Day
การขับร้องประสานเสียง 4 แนว
การปฏิบัติเครื่องดนตรี
เพลงจีนไจ๋ยอ
การใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทย
การฝึกบรรเลงเพลงลอยกระทง
การฝึกบรรเลงเพลงแขกกล่อมเจ้า
การบรรเลงเพลงเขมรไทรโยคสามชั้น
การรับรู้ความไพเราะของดนตรี
ดนตรีกับชีวิตประจำวัน
แบบทดสอบ เรื่องหลักการผสมวงดนตรีสากลประเภทวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า วงแชมเบอร์ออร์เคสตร้า และวงแชมเบอร์มิวสิก
แบบทดสอบ เรื่อง ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อดนตรีไทย
แบบทดสอบ เรื่อง หลักการขับร้องเพลงแนวสากล
แบบทดสอบ เรื่อง หลักการ วิธีการ และเทคนิคการขับร้องเพลงไทยCopyright © 2011 All Rights Reserved. 080-4113473 082-7364272